Skriv utSkriv ut

ILC

Inventory of Life Quality in Children and Adolescents

Fritz Mattejat & Helmut Remschmidt

Norsk versjon: Thomas Jozefiak

Hensikt: Instrument for kartlegging av livskvalitet
Alder: 6-18 år
Administrasjon: Individuell
Brukergruppe: Lege, psykolog, andre med relevant høyskoleutdanning som har fått opplæring i livskvalitetskartlegging og ILC.
Tidsbruk: 5-15 min
Språk: Norsk versjon

Livskvalitet er et begrep som brukes med forskjellig betydningsinnhold. Det kan referere til fysisk, psykisk og sosialt velvære eller til forhold i omgivelsene eller til levestandard. I dag anses helserelatert livskvalitet i mange deler av det medisinske fagfeltet som et vesentlig evalueringskriterium.

ILC er et screening-instrument for barn og ungdom i alderen 6 til 18 år. Det gir en kartlegging av livskvaliteten hos friske barn og ungdommer, samt barn og ungdommer med psykiske eller somatiske lidelser. Instrumentet kan anvendes i individuell klinisk-terapeutisk diagnostikk for å beslutte om aktuelle behandlingstiltak. Det kan også benyttes for kvalitetssikring og terapievaluering av den kliniske praksis, samt i forskning. ILC kan brukes i både spesialisthelsetjenesten (barnepsykiatri og pediatri), men også i det kommunale hjelpeapparatet, dvs. førstelinjetjenesten, som f.eks. pedagogisk-psykologisk rådgivningskontor (PPT), barnevern, helsestasjon etc.

ILC gir opplysninger om livskvalitet og funksjonsevne fra to ulike perspektiver:

•          fra barnet/ungdommen selv
•          fra foreldrene

ILC skiller mellom følgende ulike livsområder: (1) skole, (2) familie, (3) sosiale kontakter til andre barn/ungdommer, (4) interesser og fritidsaktiviteter. I tillegg kommer de to helserelaterte områdene (5) fysisk helse og (6) psykisk helse. Etter vurderingen av de enkelte områdene rapporteres en samlet vurdering av livskvaliteten (7). To områder kartlegges bare for syke personer: (8) graden av belastning på grunn av den aktuelle sykdommen/lidelsen og (9) graden av belastning på grunn av de diagnostiske og terapeutiske tiltakene. De første sju områdene kan kartlegges hos pasienter og hos friske personer (med mulighet for direkte sammenligning), de to siste områdene gjelder bare for pasienter. Foreldrene til pasientene bes dessuten om en vurdering av sin egen situasjon, dvs. i hvor stor grad de selv opplever en belastning på grunn av pasientens problemer/sykdom/lidelse og i hvor stor grad de selv opplever en belastning på grunn av undersøkelsen/behandlingen.

Vurderingene fra de ulike perspektivene sammenholdes, og som samlet resultat får man en livskvalitetsskår.

Kartleggingen av barn fra 6 til 11 år foretas gjennom intervju på grunnlag av intervjuskjemaet (spørreskjema for barn). Intervjuskjemaet gjennomgås av intervjueren og barnet i fellesskap. Ungdommer og barnets/ungdommens foreldre får et spørreskjema som de fyller ut på egen hånd.

Gjennomføringen av barneintervjuet og/eller besvarelsen av ungdoms- og/eller foreldreskjemaet tar 5–10 minutter. Det vil si at ILC-kartleggingen er relativt lite tidkrevende.

Den norske versjonen er oversatt og bearbeidet av Thomas Jozefiak og er normert på et representativt utvalg av skoleelever fra Sør-Trøndelag fylke og Skolebasert utvalg av foreldre til elever fra Sør-Trøndelag fylke. I tillegg tilbyr testen normer fra et utvalg av barne- og ungdomspsykiatriske pasienter henvist til poliklinisk behandling samt deres foreldre. Manualen presenterer også resultater fra et utvalg av overlevende barn med kreft og deres foreldre (Pediatrisk utvalg).  

ILC komplett inneholder: Norsk manual, spørreskjema for barn 10stk*, spørreskjema for ungdom 10 stk*, spørreskjema for foreldre 10 stk*, analyseskjema for barn, ungdom og foreldre 10 stk*.

 

836-100 ILC, Norsk Komplett 1 250:-
836-001 ILC, Norsk Manual (2012) 670:-
836-002 ILC, Norsk intervjuskjema, 10 stk*/pakke 175:-
836-003 ILC, Norsk Spørreskjema for ungdom,
10 stk*/pakke
175:-
836-004 ILC, Norsk Spørreskjema for foreldre,
10 stk*/pakke
175:-
836-005 ILC, Norsk Analyseskjema for barn, ungdom og
foreldre, 10 stk*/pakke
175:-

*Forbruksmateriell. Når forbruksmateriell selges i pakke, angir du antall pakker.

 Alle priser er eksklusive moms.

Copyright © 2019 Hogrefe Psykologiförlaget AB